Corporate Social Responsibility

“Sinds de oprichting van Budelpack in 1971, vinden wij dat onze verantwoordelijkheid als bedrijf verder gaat dan het maken van winst en het verzorgen van alleen een loon voor onze medewerkers en hun familie. Als familiebedrijf zijn wij gedreven door kernwaarden en principes. Voor ons is het essentieel dat dit van binnenuit wordt gedragen: wat we daadwerkelijk doen, is belangrijker dan wat we zeggen te doen.”

Peter J. Nieuwkerk
Group Managing Director / Eigenaar

 

Budelpack focust op de volgende groepen als het gaat om zijn sociale verantwoordelijkheid:

1. Werknemers
2. Milieu en duurzaamheid
3. Omgeving
4. Zakenpartners

 


1. Werknemers

Onze mensen, onze werknemers, zijn ons belangrijkste ‘bezit’. Wij geloven dat het runnen van een bedrijf meer is dan alleen winstgevend zijn. Als familiebedrijf voert Budelpack zijn bedrijfsactiviteiten uit met inachtneming van onze kernwaarden. Deze kernwaarden zijn: Benaderbaar, Betrouwbaar, Beter, Bezieling en Bescheiden.  Deze komen terug in onze manier van zaken doen, onze service aan onze omgeving en de manier waarop we met ons personeel  omgaan, door hen aan te moedigen om zich deze kernwaarden eigen te maken. Budelpack heeft zijn succes sinds 1971 onder andere te danken aan het handhaven en respecteren van onze principes, waarmee we niet alleen een hoge (ethische) standaard voor onszelf hanteren, maar ook voor onze leveranciers en klanten.

Wij streven bij de uitvoering van onze activiteiten naar bescheidenheid, eerlijkheid, en uitmuntendheid. Wij respecteren de rechten en belangen van onze medewerkers, degenen met wie we hebben professionele relatie hebben. Om dit te doen, veroordelen we ten zeerste elke vorm van fysiek of verbaal geweld, pesterijen en disciplinaire maatregelen. Budelpack streeft veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor haar werknemers na. Onze gebouwen zijn gebouwd en worden onderhouden met inachtneming van de vastgestelde normen, van toepassing zijnde codes en verordeningen. Werknemers werken en en ontvangen hiervoor een loon dat in overeenstemming is met hun kwalificaties, vaardigheden en prestaties en daarnaast ook in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde wetten en industrienormen. Budelpack discrimineert niet bij het werven en aannemen van personeel, noch staan wij kinderarbeid, dwangarbeid of verplichte arbeid toe.

Budelpack handhaaft constant hoge ethische normen en voldoet aan de wet- en regelgeving van de landen waarin we actief zijn. Van alle medewerkers van Budelpack wordt verwacht dat zij er geen persoonlijke activiteiten en financiële belangen op nahouden die strijdig zouden kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de onderneming. Budelpack werknemers mogen geen misbruik maken van hun positie, noch mogen zij, direct of indirect, steekpenningen of andere oneigenlijke voordelen gericht op zakelijk of financieel gewin aannemen/ verstrekken. Om onze medewerkers te helpen om zich al deze waarden eigen te maken, bieden wij hen een aangename werkomgeving en steunen wij ze waar we kunnen (bijvoorbeeld door aan iedereen een voucher te geven om LED-verlichting te kopen met als doel om de duurzaamheid te verbeteren, zoals hieronder beschreven).

 

2. Milieu & Duurzaamheid

Bij alles wat we doen, geven we om onze omgeving. Of we het nou hebben over de vermindering van het energieverbruik of het onderhoud van onze tuin waar we het gebruik van chemicaliën minimaliseren, zijn termen als eco-efficiency en duurzaamheid de sleutel in onze besluitvorming. Budelpack streeft continu naar het verbeteren van de efficiëntie en duurzaamheid van het bedrijf, met inachtneming van het grotere financiële en ecologische goed. Hieronder zijn een paar voorbeelden die de impact van deze kernwaarden op onze dagelijkse manier van zaken doen te tonen.

In 2012 heeft de Food en Pet Food site in Poortvliet het dak vernieuwd met een 3,5 hoger isolatieniveau. Het resultaat hiervan was minder verspilling van warmte in de winter en betere isolatie in de zomer. Het heeft ons gasverbruik voor kachels verminderd met bijna 30%.

De belangrijkste beslissingsparameter van ons airconditioningplan was energiereductie. Liever dan gewoon te kiezen voor het genereren van koude lucht, hebben we gekozen voor de installatie van een duurder warmteafvoersysteem dat de hete lucht eruit ventileert, alvorens deze koude lucht 'injecteert'. De eerste systemen zijn in 2014 geïnstalleerd, en in 2019 zullen alle 54 airconditioners zijn vervangen.

Een belangrijke stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot is Budelpack On Site: het brengen van de verpakkingslijn naar u, in plaats van het heen en weer verplaatsen van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en gereed product. Berekeningen hebben aangetoond dat de CO2-uitstoot door het On Site model zal worden verminderd met 50% tot 75% ten opzichte van het klassieke multi-client co-packing / co-productie model.

Op kleinere schaal, hebben wij onze medewerkers voorzien van vouchers om LED-verlichting van te kopen. De 'investering' in LED is vaak relatief hoog, die drempel  is nu dus weggenomen en het energie-verbruik wordt onmiddellijk verminderd. Tegelijkertijd, maakt dit iedereen bewust van ons milieu.

 

3. Omgeving

Budelpack is van mening dat we, naast de zorg voor onze medewerkers en hun gezinnen, ook een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de lokale gemeenschap. Waar het binnen onze mogelijkheden ligt, zullen we onze lokale bevolking ondersteunen. Het sponsoren van lokale activiteiten en initiatieven is een belangrijk onderdeel van de uitvoering van deze waarde in onze dagelijkse gang van zaken. Voorwaarden hiervoor zijn beschreven in het sponsorbeleid van Budelpack. Naast sponsoring is Budelpack ook betrokken bij een aantal grotere initiatieven.

In 2007 werd de sociale werkplaats van ‘de Betho', een organisatie die werk biedt aan mensen met een vorm van een geestelijke of lichamelijke beperking in de buurt Budelpack's Food en Petfood locatie in Poortvliet, gesloten als gevolg van de ontwikkelingen in de markt en het terugtrekken van hun belangrijkste klant. Het gevolg was dat de lokale bevolking 60 km verder moest reizen naar de volgende dichtstbijzijnde Betho ten opzichte van de oorspronkelijke locatie. Op dit punt heeft Budelpack ingegrepen: we hebben een speciale productiehal aan de Betho toegewezen op onze locatie in Poortvliet waar 20 tot 30 werknemers met een lichamelijke of verstandelijke beperking hun nieuwe werkomgeving hebben gevonden. Dit biedt voor beide partijen voordelen: Budelpack had voor een langere periode mankracht nodig voor het uitvoeren van handenarbeid activiteiten, die op deze manier in eigen huis kunnen worden uitgevoerd en medewerkers van de Betho kunnen op zo gezamenlijk blijven werken in de buurt van hun woonplaats.

In 2016, heeft Budelpack het 'People Power Project' (PPP) gelanceerd. PPP kan het best omschreven worden als een sociaal evenement waar Budelpack werknemers vrijwillig een evenement organiseren om de lokale bevolking te ondersteunen. Hetzij door middel van onderhoudswerkzaamheden, het ondersteunen van kinderen / ouderen en / of het organiseren van een leuke dag uit voor mensen met een lichamelijk of geestelijk beperking.

Het initiatief van de PPP kwam voort uit de wens om iets terug te geven aan de gemeenschap en de mensen die het minder goed hebben te helpen. PPP kan in allerlei vormen worden uitgevoerd, afhankelijk van de behoeften van de doelgroep (die per keer kan veranderen). De keuze voor een doelgroep en het soort activiteit, is afhankelijk van de inbreng van de werknemers van Budelpack. Door het invullen van een vragenlijst kunnen ze hun voorkeuren duidelijk maken over zaken als doelgroep, soort activiteiten, afstand die ze bereid zijn om te reizen, etc. Ook kunnen ze hierin aangeven of ze deel willen zijn van het PPP-team, dat als belangrijkste doel heeft om uit al deze voorkeuren een keuze te maken en de activiteit te organiseren. Te allen tijde is PPP een vrijwillig initiatief, en werknemers zullen nooit gedwongen worden om hieraan deel te nemen, wat het sociale aspect hiervan extra onderstreept.


 
4. Zakenpartners

Budelpack is vastbesloten voor beide partijen voordelige relaties aan te gaan met onze leveranciers, klanten en zakenpartners. Wij verwachten van onze relaties dat zij gedragsregels hanteren die in overeenstemming zijn met onze eigen waarden. Dit is een belangrijke voorwaarde om zaken met ons te kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat onze gedragsregels duidelijk zijn voor alle zakelijke relaties van Budelpack, zorgen we ervoor dat het gesprek hierover wordt aangegaan met mogelijke nieuwe leveranciers en klanten. Budelpack verwacht ook van zijn zakelijke partners dat zij dezelfde normen aan hun eigen zakenpartners opleggen. Alle producten en diensten die door ons en aan ons geleverd worden, moeten voldoen aan de kwaliteit- en veiligheidsnormen die door de wet vereist zijn. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden houden we rekening met het milieu en nemen we alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Intern heeft Budelpack het bedrijfsreglement bekend gemaakt door ze te integreren in de arbeidsvoorwaarden, die jaarlijks worden herzien. Naleving van deze gedragscode is een essentieel element van het succes van ons bedrijf. Budelpack is verantwoordelijk voor het naleven van deze principes door de hele organisatie, waarbij ons senior management het goede voorbeeld geeft. Onze goede reputatie hangt samen met onze toewijding om deze ethische principes tot in detail na te leven.